معنی نام های سوره های قرآن کریم

1-فاتحه{گشاینده} 2-بقره{گاوماده}3-آل عمران{خانواده پدر حضرت مریم}

4-نسا{زنان} 5-مائده{سفره وخوان غذا} 6-انعام{احشام و چهارپایان }

7-اعراف{جایی است میان بهشت و جهنّم}

 8-انفال{منابع وثروت های عمومی در طبیعت}   9-توبه{بازگشت}

10-یونس{نام یکی از پیامبران}11-هود{ نام یکی از پیامبران }

12-یوسف{ نام یکی از پیامبران }13-رعد{غرش آسمان وابر}

14-ابراهیم{ نام یکی از پیامبران }15-حجر{نام سرزمین قوم ثمود}

16-نحل{زنبور عسل}17-اسراء{حرکت شبانه}18-کهف{غار}

19-مریم{مادر حضرت عیسی}20-طه{رمزی است خطاب په پیامبر اسلام}

21-انبیاء{پیامبران}

 22-حجّ{قصد وآهنگ ونام یکی از عبادت های اسلامی که از فروع دین است}

23-مؤمنون{ایمان آورندگان}24-نور{روشنایی}25-فرقان{جداکننده}

26-شعراء{شاعران}27-نمل{مورچه}28-قصص{قصه}

29-عنکبوت{ عنکبوت }30-روم{نام کشوری است}31-لقمان{لقمان }

32-سجده{سجده کردن}33-احزلب{حزب ها وگروه ها}34-سبا{نام سرزمینی}

35-فاطر{شکافنده}36-یس{از حروف رمز قرآن وخطاب به پیامبر}

37-صافّات{به صف کشیده ها}38-ص{از حروف مقطّع رمز}

39-زمر{جمع زمره:گروه ها ودسته ها}40-مؤمن{ایمان آورنده}

41-فصّلت{بخش بخش وفصل فصل شده}42-شوری{مشورت وهم فکری}

43-زخرف{زینت وزیور}44-دخان{دود}45-جاثیه{به زانو افتاده}

46-احقاف{نام سرزمین قوم عاد در نزدیکی یمن}47-محمد{نام پیامبربزرگ اسلام}

48-فتح{پیروزی}49-حجرات{حجره ها واتاق ها}50-ق{ازحروف رمزاول سوره ها}

51-ذاریات{پراکنده کنندگان}52-طور{نام یک کوه}53-نجم{ستاره}

54-قمر{ماه}55-رحمن{بخشنده}56-واقعه{حادثه}57-حدید{آهن}

58-مجادله{گفت وگو وجدل}59-حشر{بیرون آمدن}

60-ممتحنه{زن امتحان شده}61-صفّ{ردیف صف}62-جمعه{جمعه}

63-منافقون{دو چهره ها}64-تغابن{گول خوردگی و حسرت}

65-طلاق{رها ساختن وطلاق دادن زن}66-تحریم {حرام وممنوع ساختن}

67-ملک{فرمانروایی}68-قلم{قلم}69-حاقّه{آنچه سزاوار ومسلم وحق ات}

70-معارج{ نردبان ها}71-نوح{از پیامبران بزرگ}72-جنّ{موجودی نامرئی}

73-مزّمّل{گلیم به خود پیچیده}74-مدّثّر{جامه به خود پیچیده}75-قیامت{برخاستن}

76-دهر{روزگار}77-مرسلات{فرستاده شده ها}78-نبأ{خبر}

79-نازعات{آنها که از روی قوت می کشند}80-عبس{چهره در هم کشید}

81-تکویر{در هم پیچیده شدن}82-انفطار{شکافته شدن}83-مطفّفین{کم فروشان}

84-انشقاق{دو شقه شدن وشکاف برداشتن}85-بروج{برج ها}

86-طارق{ستاره ظاهرشونده}87-اعلی{برتر}88-غاشیه{فرا گیرنده}

89-فجر{سپیده دم}90-بلد{شهر(شهر مکه)}91-شمس{خورشید}92-لیل{شب}

93-ضحی{نورو روشنایی}94-انشراح{گشاده ووسیع شدن}95-تین{انجیر}

96-علق{خون بسته،زالو،کرم}97-قدر{اندازه}98-بیّنه{دلیل روشن وحجت آشکار}

99-زلزال{زلزله}100-عادیات{دوندگان}101-قارعه{کوبنده}

102-تکاثر{افتخاربه ثروت}103-عصر{زمان،بعداز ضهر،فشارو...}

104-همزه{عیب جو وطعنه زن}105-فیل{فیل}106-ایلاف{الفت دادن}

107-ماعون{ظرف غذا}108-کوثر{خیرفراوان}109-کافرون{کافرها}

110-نصر{یاری}111-تبّت{شکسته باد}112-اخلاص{خالص کردن}

113-فلق{صبح}114-ناس{مردم}

/ 18 نظر / 2856 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حسین صفری

خیلی قشنگ است خیلی استفاده کردم

زهره

سلام من نمی دونستم معنی سوره های قران قشنگ است

Admiral

سلام دمت جیززز

زیتون

سلام با اجازه اگه راضی باشی واسه خودم کپی بر میدارم متشکرم

احمد علی

بعضی کلماتت اشتباه بود امیدوارم ان ها را پیدا کنی

آبان دخت

سلام .وبت خوبه ولی غلط داشتی مثل مسد رو نمی دونم چی نوشتی یا مثلا نازعات رو تو معنیش نوشتی آنهاکه از قوت می کشند؟شرمنده] ولی در کل با حال بود[نیشخند][نیشخند]

mohadeseh

thanks

دادا

سلام آقا ممنون

امید

ممنونم